Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 2,146 (0.003 secs)
You searched for: (collection:gaelic OR mediatype:gaelic) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]The horse : its history and uses - Crawfurd, John, 1783-1868
Title from caption
Keywords: Horses
Downloads: 254 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Fasti ecclesiae scoticanae : the succession of ministers in the Church of Scotland from the reformation - Scott, Hew, 1791-1872. cn
Vol. 10 edited by Donald Farquhar Macleod Macdonald; published by Saint Andrew Press, v. 11 edited by Finlay Angus John Macdonald; published by T&T Clark
Keywords: Church of Scotland; Church of Scotland
Downloads: 2,679 (1 review)
[texts]A grammar of the Irish language - Joyce, P. W. (Patrick Weston), 1827-1914
In English and Irish
Keywords: Irish language
Downloads: 819 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Carmina gadelica : hymns and incantations with illustrative notes on words, rites, and customs, dying and obsolete - Carmichael, Alexander, 1832-1912. ed. and tr
OSS
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 1,414 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Carmina gadelica : hymns and incantations with illustrative notes on words, rites, and customs, dying and obsolete - Carmichael, Alexander, 1832-1912. ed. and tr
OSS
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 841 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Irische Texte : mit ersetzungen und Wterbuch - Stokes, Whitley, 1830-1909
3e Serie, Heft 1-2
Keywords: Irish literature; Folklore; Irish literature; English literature; Irish literature; German literature
Downloads: 1,485 (1 review)
[texts]An treriche : no, cd leabhar na h-gridh, a theagasg dhoibh Gdhlig a lghadh 's a litreachadh gu h-eagarra, ann an ne ro ghoirid - Munro, James, fl.1835
BC
Keywords: Scottish Gaelic language
Downloads: 208
[texts]Am filidh : co-thional de dh-ain 's de dhuanagan - Munro, James, fl.1835
With 12 p. of music
Keywords: Songs, Scottish; Songs, Scottish Gaelic
Downloads: 166
[texts]An saibhreas fior (Volume 1810) - Glasgow Religious Tract Society
Title from caption
Keywords: Salvation; Christian life
Downloads: 61
[texts]Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd : eadar-theangaichte o'n Ghreugais chum Gaelic Albannaich (Volume 1825) - British and Foreign Bible Society
Colophon reads: Edinburgh : Printed by D. Stevenson, Printer to the University
Downloads: 13
[texts]Dain spioradail (Volume 1836) - Grant, Peter, 1783-1867
Leaf immediately preceding previously unpublished poems contains table of contents for published poems
Downloads: 25
[texts]Leabhar nan Gnh-Fhocal : air a thionndadh o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich .. - Society for Propagating Christian Knowledge
BC
Downloads: 112
[texts]Oraid - MacPhail, Dughall
Caption title
Downloads: 137
[texts]An elegy in memory of the Rev. John M'Alister = Marbh-rann an cuimhne air Mr. Eoin MacAlistir : a bha air tus na mhinisteir ann an Gleanliobhunn, a rithis an Duneidein, na dheigh sin an Nigg, agus mu dheireadh ann an Eilein Arrainn - Campbell, Peter, poet
Elegy signed: Patric Caimbel
Keywords: MacAlister, John, 1789-1844
Downloads: 139
[texts]Dain spiordail
HM
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 154
[texts]Lucas Heywood. An Searbhanta citsin Gaelach. Agus Catriona bheag - Fraser, T. M. (Thomas M'Kenzie), 1822-1885. Highland kitchen maid. Gaelic. 1849
Three short religious tracts
Keywords: Christian life
Downloads: 92
[texts]Uisge na beatha (Volume 1891) - Bunyan, John, 1628-1688
Translation of: The water of life
Keywords: Christian life
Downloads: 54
[texts]Earran de'n leabhar cheasnuighe aithleasuichte : a ta 'nochdadh teagaisg, rn, agus ns na Panachd ; maille ri Cnsachadh eadar am P' agus an Reformsion - Loudon, Duncan
HM
Keywords: Catholic Church
Downloads: 131
[texts]Cuimhneachan air Aodhairean Mora : bha leoghas : agus air fear-teagaisg dileas, bha soai an Eilean Sgiathanaich
At head of title in MS.: Lewis worthies
Keywords: Elegiac poetry, Scottish Gaelic
Downloads: 116
[texts]Laoidhean spioradail - Buchanan, Dugald, 1716-1768
In printed wrappers
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 214
[texts]Slighe na slainte = (The way of Salvation) : searmoin - Spurgeon, C. H. (Charles Haddon), 1834-1892
Translation of: The way of Salvation
Keywords: Salvation; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 138
[texts]Eolas agus seoladh : air son luchd-euslainte - Black, Donald Campbell
In blue wrappers, upper wrapper printed
Keywords: Health
Downloads: 147
[texts]Sgeulachd Loch Uisge : ann an Gadhlig : air a tarruing bho Bheurla an Ard Urramaich Marcus Labhruinn, fear-clidh na Bana-Phrionnsa Rheil, Luisa, Bana-Mharcus Lhruinn - Argyll, John Douglas Sutherland Campbell, Duke of, 1845-1914
Signed by the translator, J.P. St Clair, Edinburgh, 1895
Downloads: 103
[texts]Orain Ghaidhlig - D'Oyly, Baintighearna
SCO
Downloads: 67
[texts]Na Daoine sidhe is uirsgeulan eile : air an cur an eagar le una, inghean fhir na pairce - Parker, Winifred M
BEG
Downloads: 211
[texts]Me and Andra - C. R
From "Dunfermline Press"--P. [1]
Downloads: 81
[texts]Saorsa an anama : laoidh nuadh - MacFadyen, Archibald
Title from caption
Downloads: 126
[texts]Cumha do dh'Iain Domhnullach, fear a' Gharbha-mhoir ann am Baideanach, a chaochail s a' bhliadhna 1830 - Macpherson, Captain
HM
Keywords: Macdonald, John, of Garvemore
Downloads: 125
[texts]Cunntas athghearr riaghailtean Eaglais an t-Secession ma'n d' aontaich an Ard-chrt, no Seanadh, air a' cheithreamh ldeug-de mhios mheadhonach an fhogharaidh, 1820 - Wood, William, missionary
HM
Keywords: Associate Synod (Scotland : 1744-1820)
Downloads: 87
[texts]The Gaelic preacher; and, Scripture interpreter - Dewar, Daniel, 1788-1867
Description based on: No. 4 (Aug. 1829)
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 180
[texts]An dara leabhar air son nan sgoilean G'lach a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 132
[texts]Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireann : agus dana spioradail eile (Volume 1890) - Macdonald, John, 1779-1849
Printer named in colophon: Neill and Company, Printers, Edinburgh
Downloads: 62
[texts]Cnsachadh eadar am P agus an t-ath-leasachadh agus fior fhocail 'us sanasan gra - Loudon, Duncan
HM
Downloads: 128
[texts]Laoidheadair Gaidhlig : comh-chruinneachadh de laoidhean spioradail - Church of Scotland
Scottish Gaelic Union Catalogue (692) gives imprint date as 1904
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 156
[texts]Mu oibreachadh ar slnte fn - Religious Tract Society (Great Britain)
Translation of: On working out our own salvation
Keywords: Salvation
Downloads: 170
[texts]Uisgeachan Iordain : d spioradail a rinneadh air Criosduidh araidh - Macdonald, John, 1779-1849
There is another issue in pink wrappers placed at Blair.404
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 169
[texts]D, "air fradh nan Gdheal" (Volume 1857) - Munro, James, 1794-1870
Second song entitled: Oran, air fogradh nan Gaidheal a tir nan ard-bheann
Downloads: 14
[texts]Cumha no marbh rann, o Iain Mac Cai : a bha na cheistear aig an Eaglais-Shaoiar [sic] an sge Shnort san Eilean Sgiathanach o am an dealachaidh, neach a bha na fhear-teagaisg mor agus soilleir fada roimh an am ud, a fhuair b, 31 Dec, 1853
HM
Keywords: Mackay, John, d. 1853
Downloads: 102
[texts]The Christian atonement = Iobairt-reitich a chreidimh Chriosduidh - Glasgow Young Men's Religious Tract Society
Title from caption
Keywords: Christian life; Atonement
Downloads: 121
[texts]Comhchruinneacha do dh'ain thaghta Ghdhealach : cuid dhiu nach robh riamh roimhe clbhuailte gus a nis - Menzies, Archibald
BC
Downloads: 159
[texts]Gearr-chunntasan air New Zealand : air son feuma luchd-imrich - Barclay, Peter
BC
Downloads: 107
[texts]Eigh bho Chreag-Eileachaidh : (o'n Bheurla) - Shairp, John Campbell, 1819-1885
Title from caption
Downloads: 97
[texts]Leabhar Iob, air a thionndadh o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich.
"This portion of the Old Testament was struck off separately while the rest of the books of the Old Testament were being set in press" (Maclean: 'Typographia Scoto-Gadelica', p. 159)
Downloads: 188
[texts]An t-uisge beo : searmon - Mackenzie, Lachlan, 1754-1819
Title from caption
Keywords: Christian life; Sermons, Scottish; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 153
[texts]Sop as gach seid - MacCallum, Donald, 1849-1929
BC
Downloads: 147
[texts]Eachdraidh beatha Chriosd ann am briathran a' Bhiobuill (Volume 1893) - McRury, John, fl. 1893-1902
Title on added t.p.: The life of Christ in the words of the Scriptures
Keywords: Bible
Downloads: 18
[texts]Cuairt an eilthirich, no, Turus a Chriosduidh : o'n t-saoghal so chum an t-saoghail ri teachd : fo shamhladh bruadair : ann an da earrainn (Volume 1840) - Bunyan, John, 1628-1688
Translation of: The pilgrim's progress
Downloads: 19
[texts]An taillear Ruisianach le naomh-theachdaire - Blair, Duncan
Title from caption
Keywords: Christian life
Downloads: 122
[texts]Earail dhealachaidh : do shluagh a sgeachd - Findlater, William
HM
Keywords: Scottish Gaelic poetry
Downloads: 120
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o n ceud chanainibh chum Gaelic Albannaich .. (Volume 1843) - Edinburgh Bible Society
With New Testament and Psalms of David. Both have their own title-pages
Downloads: 28
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts